Nguyên tắc trộn các loại phân bón

01-04-2013 in Các loại Phân bón

Để bón phân được cân đối, cần trộn các loại phân bón với nhau. Vậy việc trộn có nguyên tắc gì không?

 

Có. Đây là điều rất đáng chú ý, mà ngay những cơ sở sản xuất phân trộn NPK đôi khi đã bỏ qua. Có thể tóm tắt trong bảng như sau:

 

SA,
Clorua

amon,

DAP

Nitrat 

Amon

Ure Supe 

lân

Lân 

nung

chảy

Phân 

kali

Vôi, 

tro

Phân 

hữu

SA, clorua amon, DAP X X X + 0 X 0 0
Amon nitrat X X + + 0 + 0 0
Ure + + X + + + + +
Supe lân + + + X + + 0 X
Lân nung chảy 0 0 + + X + X 0
Phân kali X + + + + X + X
Vôi, tro 0 0 X 0 X + X 0
Phân hữu cơ 0 0 + X 0 X 0 X

 

Chú thích:

X : Trộn được

+ : Chỉ trộn trước khi dùng

O : Không trộn được

 

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: