Bón phân cho cà phê

08-02-2013 in Bón phân cho cây

Bón phân cho cà phêCà phê là một trong những cây trồng có nhu cầu về chất dinh dưỡng rất cao. Người ta ước tính, năng suất 3 tấn nhân/ha, cây cà phê lấy đi từ đất l00kg N, 20kg P205, 140kg K20 và lấy đi từ đất một lượng các nguyên tố vi lượng khác.

 

Giống cà phê khác nhau có nhu cầu về chất dinh dưỡng khác nhau. Cà phê chè có nhu cầu về kali và canxi nhiều hơn cà phê vối. Cây cà phê ở thời kỳ sinh trưởng khác nhau có nhu cầu về chất dinh dưỡng cũng khác nhau. Khi bón phân cho cà phê, cần quan tâm tới 2 thời kỳ sinh trưởng: thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng và thời kỳ sinh trưởng sinh thực.

 

Thời kỳ sinh trưởng sinh dưỡng (cà phê chưa có quả), cần cung cấp đầy đủ phân đạm và phân lân để cây sinh trưởng tốt, chuẩn bị để ra hoa quả. Thòi kỳ sinh trưởng sinh thực (cà phê cho quả) ngoài việc cung cấp cho cây cà phê đạm và lân còn phải cung cấp thêm các chất như: kali, canxi, magiê, lưu huỳnh, kẽm, bo. Người trồng cà phê có thể căn cứ vào quy trình bón phân sau:

 

Bón phân cho cà phê ở vườn ươm:

 

Lấy phân chuồng hoai trộn với phân lân và đất bột theo tỷ lệ: 200-300g phân chuồng hoai + 8g lân. Sau đó đổ đầy vào bầu để ươm cây. Khi cây được 2 lá thật thì tiến hành bón thúc. Phân urê và phân kali pha theo tỷ ]ệ 2:1 tính theo chất hữu hiệu. Đến khi cây có 1-2 cặp lá thật, bón với nồng độ 0,1-0,15%. Khi cây con có trên 3 cặp lá thật phun với nồng độ 0,2 – 0,3%.

 

Phân ngâm: Gồm phân chuồng, phân xanh, phân bắc, khô dầu, xác mắm ngâm cùng với phân, phân ngâm phải để 1 tháng rồi mới đem sử dụng. Sau 5-10 ngày tưới cho cà phê một lần. Phân ngâm khi tưới cần hòa loãng với tỷ lệ 1:5 hoặc 1:3 tùy theo độ lớn dần của cây. Sau khi tưới phân, cần tưới nước rửa để tránh cháy lá. Lượng phân tưới thúc cho 1 ha là: 20-30 tấn phân chuồng + 10-20 tán lá phân xanh +1-2 tấn khô dầu + 500kg phân urê + l000kg phân supe lân + 300kg phân KC1.  Trước khi đem cây con ra trồng ở vườn sản xuất, cần ngừng tưới cách 20 -30 ngày.

 

Bón phân cho cà phê ở vườn sản xuất:

 

Giai đoạn cây sinh truởng sinh dưỡng:

 

Cà phê mới trồng, mỗi hố bón 10-20 kg phân chuồng, trộn với 0,3 kg phân lân. Phân được cho xuống hố trước khi trồng độ 1-2 tháng. Sau khi trồng cà phê, đến thời kỳ kết thúc mùa mưa bón cho mỗi gốc 20g phân SA+ 20g sunphát kali. Bón xong lấp đất kín lên trên.  Lượng phân bón cho cà phê ở thời kỳ cây sinh trương sinh dưõng như sau: (kg/ha)

 

Tuổi cây Phân (N) Phân (P2O5) Phân(K2O)
1 90 6O 50
2 120 100 60
3 200 120 150

 

Một năm bón từ 3 – 4 lần vào các thời điểm sau với tỷ lệ các nguyên tố tính theo tổng số: (%)

 

Các tháng trong năm Phân (N) Phân (P205) Phân (K20)
3-4 35 30
6-7 40 40 40
10- 11 25 60 30

 

Cách bón: Đào rãnh hình vành khăn quanh gốc cây thẳng theo đường chiếu rìa ngoài của tán lá. Bón phân xong lấp đất kín.

 

Giai đoạn cây sinh thực (cây cho quả): 

 

Bước sang thời kỳ sinh trưởng sinh thực cây có nhu cầu về chất dinh dưỡng rất lớn. Vậy để có sản lượng cao và phẩm chất nhân tốt cần có chế độ bón phân hợp lý. Có thể căn cứ theo lượng phân bón dưới đây:

 

Năm Phân N(kg/ha) Phân P205 (kg/ha) Phân K20 (Kg/ha)
Năm của thời kỳ kinh doanh 200
Năm cùa thời kỳ phục hồi 150-200 100-150 150 – 200

 

Thời gian và tỷ lệ bón phân như ở thời kỳ cây sinh trưởng sinh dưỡng, ở thời kỳ kinh doanh, nếu cà phê tăng thêm 1 tấn nhân thì nên bón tăng thêm 70kg N, 20kg P2O5, 90kg K20. Phân xanh, phân chuồng rất cần cho cây cà phê, do vậy hàng năm cần bón 12-15 tấn/ha. Phân đạm nên bón sớm và kết thúc sớm để quả chín không kéo dài. Ngoài ra cần phải bón thêm các loại phân vi lượng, giúp cây sinh trưởng mạnh.

 

VHDT

{ 0 comments… add one now }

Previous post:

Next post: